更新日

2023/10/22

更新日

2023/10/22

更新日

2023/10/22

更新日

2023/10/22

Sansan

Sansan

Sansan

Sansan

Sales/Customer Management

Sales/Customer Management

Sales/Customer Management

Sales/Customer Management

リンクをコピー

基本情報

サービス名

Sansan

Sansan

Sansan

Sansan

会社名

Sansan株式会社
Sansan株式会社
Sansan株式会社
Sansan株式会社

本社所在国

日本
日本
日本
日本

セキュリティ関連機能

インフラの種類

インフラのリージョン

SAML SSOの提供有無

2FAの提供